Menu witryny

Wyszukiwarka

Imieniny

18 Grudnia 2017
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Bogusław, Gracjan,
Gracjana, Laurencja,
Wilibald, Wszemir
Do końca roku zostało 14 dni.
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ Drukuj Wyślij znajomemu

 REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ
 GMINY  KOTLIN

1.   Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kotlinie, który w drodze przetargu wyłania przewoźnika wraz z opiekunami posiadającymi kwalifikacje pedagogiczne. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów, akceptuje listę uczniów dowożonych do szkoły. Plan dowozów dostarczany jest zainteresowanym szkołom w miesiącu sierpniu.

2.   Listę uczniów dowożonych ustalają dyrektorzy szkół  gminy Kotlin, której uczniowie są dowożeni i w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku przekazują organizatorowi.

3.   Szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do harmonogramu dowożenia uczniów.

4.   W godzinach rannych autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów. Natomiast po zakończeniu zajęć odjeżdża po stwierdzeniu przez opiekuna obecności wszystkich uczniów oraz daniu znaku kierowcy do rozpoczęcia jazdy.

5.   Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

6.   Opiekun przy zatrzymywaniu się autobusu na przystanku wysiada zawsze pierwszy, otwiera drzwi i wypuszcza lub wpuszcza dzieci do autobusu.

7.   Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.

8.    Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

9.   Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

10.  Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z  opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.

11. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

12.  Przewoźnik oraz zatrudniony przez niego opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za przewożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości, z tym że dzieci przedszkolne muszą być odebrane z autobusu przez rodziców lub opiekunów. W przypadku nieobecności wymienionych osób na przystanku dziecko ponownie zostaje odwiezione do przedszkola.  13. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu  uczniów obowiązkiem opiekuna jest niedopuszczenie do przewozu,

14. W razie konieczności opiekun podejmuje inne czynności mające na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa przewożonym uczniom.

15.   Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

16.   O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy.

17.   Uczniowie zajmują w autobusie miejsca siedzące wyznaczone przez opiekunów.

18.   Uczniom podczas jazdy nie wolno:  
a)
 wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
 
b)
 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
 
c)
 zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  
d)
 żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  
e)
 rozmawiać z kierowcą,

19.   Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu.

20.   Podczas odwozów uczniowie doprowadzani są do autobusu przez nauczyciela dyżurującego i wpuszczani do pojazdu w obecności opiekuna zgodnie z ustalonym porządkiem.

21.   Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

22.   Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenie opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

23.   Dyrektorzy szkół z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informują organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem.

24.   Uczniowie zobowiązani są do jazdy wyznaczonym kursem. W przypadku zmiany planu w danym dniu mogą jechać wcześniejszym kursem tylko wówczas, gdy są wolne miejsca  oraz za zgodą szkoły i opiekuna.

25.   Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektorów szkół rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego rok, z tym że obecny regulamin przedstawiany jest najpóźniej w lutym 2011 roku.

26.   W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator   dowozów. 

Kotlin, 23–12–2010r.                                                              Zatwierdził:                                                                                     Sławomir Wąsiewski                   
                                                                                       dyrektor ZOPO
 

              Przyjął do wiadomości: 
Augustyn Kawaler – Przewóz Osób Autokarami

             (właściciel firmy przewozowej)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2017 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie.